Fotel Renoma Fotele Renoma Renoma Wersalka Renoma Renoma - boczek z półką Wersalka Renoma - rozłożona
Renoma Fotel Renoma Wersalka Renoma Wersalka Renoma - rozłożona Renoma 2 - stała Wersalka Renoma Renoma Renoma

Wymiary:
Fotel dł. 105 cm, szer. 85 cm, wys. 75 cm